Obchodné podmienky

Pred uskutočnením objednávky si prečítajte obchodné podmienky!!

Absolute streetwear ··· Terms/Obchodné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Karol Bohil - Karbotrade, so sídlom Šípková 4, 945 01 Komárno, IČO: 35 467 037, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Komárne živnostenský register č.: 401-10829(ďalej len ako „predávajúci").

Kontakty: info@absolute.sk

Zákaznícka linka: 0905 628 700

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@absolute.sk , v ňom uveďte presný kód, názov, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
- Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:


- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
- V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.


Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je v prípade odevov a doplnkov maximálne 3 pracovné dni. Všetok objednaný tovar Vám bude zaslaný súčasne podľa našich obchodných podmienok. Objednávky sa zasielajú naraz – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme neodkladne informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. V prípade, že sa rozhodnete doobjednať tovar, urobte tak do 10.00 h nasledujúceho a od zaslania Vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar Vám potom zašleme súčasne s prvou objednávkou. Čakacia doba zásielky na Vašej pošte je maximálne 3 - 5 dní. Po uplynutí tejto doby sa zásielka posiela spať na našu adresu. 

Odoslanie zásielky potvrdzuje obchod www.absolute.sk emailovým oznámením o aktualizácii - odoslaní zásielky. Na prebratie zásielky má zákazník 3 - 5 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade Vám zašleme na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)

Termín dodania

Dodacia lehota pre oblečenie je najneskôr do 3 dní po obdržaní objednávky, pri doplnkovom tovare, sa môže dodacia lehota predĺžiť najviac na 10 dní. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 7 pracovných dní. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.


Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou (kuriérom). Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.


Poštovné

Pri objednávke na dobierku poštou Vám účtujeme poštovné náklady vo výške 3,50 € (do 1 kg), 4,50 € ( nad 1 kg )
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia (platba prevodom vopred), poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Pri platbe kreditnými kartami VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American express, Discover (PayPal) stačí vybrať z možností dopravy určených pre bezhotovostnú online platbu PayPal.


Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od prepravcu - Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese zásielkového obchodu www.absolute.sk . Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na adresu info@absolute.sk, ústne, na trvalom nosiči údajov, alebo môžete jednoducho vyplniť formulár na odstúpenie zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky listom.

Vrátenie tovaru / Odstúpenie od objednávky

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Postup pri vrátení tovaru - pri prevzatí tovaru je možné odstúpiť od zmluvy, ktoré je možné uskutočniť e-mailom, listom, ústne, aj na trvalom nosiči údajov, alebo môžete jednoducho vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Link na formulár nájdete kliknutím na odkaz tu! Formulár na odstúpenie. Zákazník si môže vybrať z ponuky iný tovar, ktorý mu bude zaslaný bez nákladov na poštovné alebo žiadať o vrátenie platby - v tomto prípade je potrebné mailom zaslať číslo bankového účtu. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet do 14 dní!

V súlade so zákonom môže kupujúci behom 14 kalendárnych dní po obdržaní tovaru bez udania dôvodu vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. V zmysle ustanovenia § 7 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) je možné tovar vrátiť i bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.

Tovar posielajte na adresu predávajúceho (nie dobierkou, nebude prevzatá) na adresu:


Karol Bohil
Jókaiho 41
94501 Komárno

  

Informácia o odstúpení zmluvy podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/ 2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru


Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak Vám tovar nevyhovuje, je potrebné najprv tovar zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:


Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU:


Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce", ale aj na spory„cezhraničné", t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Záverečné ustanovenia


Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať